Яндекс.Метрика

Последние материалы

Дипломная работа "Анализ эффективности использования и оценки оборотных активов ООО «Карабикулово»"

В современных условиях для обеспечения бесперебойного выпуска товарной продукции с целью последующей реализации и получения прибыли предприятию нужно располагать оборотными средствами. Их размер должен позволять приобретать, в определенные сроки, соответствующие материалы и комплектующие изделия. Главная цель по эффективному использованию оборотных средств - это максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и достаточной платежеспособности предприятия, причем в условиях экономического кризиса устойчивая платежеспособность важнее доходности.

Дипломная работа "Автосервис"

Самый перспективный бизнес на нашем автомобильном рынке — это сервис. Спрос на него постоянно увеличивается по следующим причинам:

- парк машин будет расти еще много лет, так как экономика нашей страны постоянно развивается, автомобили становятся все доступнее, развивается система кредитования (покупка авто в кредит);

- благосостояние граждан растет и все больше людей может позволить себе покупку автомобиля;

- устройство автомобилей становится все сложнее и для их обслуживания и ремонта необходим квалифицированный сервис;

Дипломная работа на грузинском

Յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակույթի ու դպրոցի պատմությունն սկիզբ է առնում ազգային գրերի ստեղծումից և դրանց ուսուցումից։ Այս առումով մանկավարժական գիտություններից ամենից հինը մայրենի լեզվի մեթոդիկան է, իսկ նրանում էլ ամենահինը՝ գրաճանաչության բաժինը։ Սակայն չնայած այդ պատկառելի հնությանը, զարմանալիորեն մինչև վերջերս մենք գրաճանաչության մեթոդիկայի ամբողջական ձեռ- նարկ չունեինք, ուր որոշակի համակարգով շարադրված լինեին այդ բնագավառում դարերի ընթացքում դպրոցի ձեռք բերած դրական փորձն ու ժամանակակից մանկավարժական գիտության նվաճումները։ Ճիշտ է, գրաճանաչության ուսուցման մասին խոսվել է Խ. Աբովյանի, Ա. Բահաթրյանի, Թ. Խզմալյանի, Գ. էդիլյանի և Ա. Ղարիբյանի մեթոդական ձեռնարկներում, սակայն. գրաճանաչության ուսուցման հարցը ամբողջության մեջ վերցված առաջին անգամ քննարկվել է Լ. Խուդոյանի «Գրաճանաչության ուսուցման մեթոդիկա» (1935 թ.) և Ա. Տեր-Գրիգորյանի «Գրաճանաչության մեթոդիկա» (1968 թ.) գրքերում, որոնցից միայն երկրորդն է գործածության մեջ չնայած անցած ժամանակաշրջանում նրանում ևս զգալի փոփոխություններ են կատարվել։

Արդեն մեկ տասնամյակ է, որ մեր դպրոցում ընդհանուր գործածության մեջ է վերլուծական-համադրական հնչույթավանկային մեթոդը, որը բավականին լավ ընդունելություն գտավ ուսուցչության կողմից։ Ուսուցումը վեց տարեկանից սկսելու մասսայական գիտափորձն իր հետ բերեց վերլուծական-համադրական հնչույթաբառային մեթոդի գործադրումը։ Կազմվեցին այդ մեթոդներով պարա­պելու համար նախատեսված նոր այբբենարաններ, ստեղծվեցին նոր ձեռնարկներ ու ուղեցույցներ, որոնք մեթոդիկայում իրենց արտացոլումն են գտել։

Дипломная работа "Роль капитала предприятия, а так же эффективное его использование при различных экономических отношениях"

Актуальность темы. Роль капитала предприятия, а так же эффективное его использование при различных экономических отношениях всегда важна. Это обусловлено тем, что главным источником прибыли любогопредприятия, национального богатства страны является умелое, разумное достаточно полноеиспользованиекапиталапредприятия, со своевременным обнаружением путей его приумножения и способов его эффективного использования. В сочетании с человеческим трудом, развитым менеджментом на различных уровнях производства и маркетингом достигается максимальная эффективность использованиякапитала. Это особенно важно в настоящее время для каждого предприятия.

Капитал выступает одним из важнейших факторов функционирования любого предприятия. Его состояние и эффективное использование прямо влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий.

психологическое исследование на тему «Отношение к материальным благам в системе ценностей современной молодежи

 психологическое исследование на тему «Отношение к материальным благам в системе ценностей современной молодежи». Убедительно просим Вас отвечать на вопросы честно. Гарантируем анонимность результатов. Заранее благодарим Вас за участие в исследовании.

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ( ПРАКТИКА ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ФГОС СПО «Технология мяса и мясных продуктов»

1. Пояснительная записка………………………………………………….......4

2. ПМ. 01. Приёмка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов……………………………………………………………….…....13

3. ПМ.02. Обработка продуктов убоя……………………………..…………32

4. ПМ.03. Производство колбасных изделий, копчёных изделий и полуфабрикатов.………………………………………………………….50

5. ПМ.04. Организация работы структурного подразделения.………………………………………………………..…….72

6. ПМ.05. Производство продуктов длительного хранения из животного сырья.…………………………………………………………………………87

7. ПМ. 06. Выполнение работ по профессии рабочего «Составитель фарша»…….........................................................................................................................109