Яндекс.Метрика

Последние материалы

МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ на 2012-2017рр. з проблеми «Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури»

ПРОЕКТ

МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
на 2012-2017рр.
з проблеми
«Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури»
1. Назва проекту. «Мій шлях професійного розвитку на 2012-2017рр. з проблеми «Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури»
2. Обґрунтування проблеми . Сучасна школа перебуває на шляху модернізації змісту та форм навчання. Це пояснюється переорієнтацією всієї системи цінностей: найвищою з них визначається людина. Справа формування людини як самоцінності,виховання в неї високих інтелектуальних і моральних якостей,здатності мотивовано добирати адекватні засоби для реалізації особистих і суспільно значущих прагнень набуває державної ваги. В Концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: «Освіта XXI ст. - це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта».Ця ідея підкреслюється і в національній доктрині розвитку освіти України XXI ст.
У нинішніх умовах навчання домінуючим є особистісно зорієнтований підхід,перехід від авторитарної до гуманістичної і демократичної освіти. Це означає,що учень не є пасивний сприймачем інформації ,а співавтором заняття. Учитель,відповідно, не лише пояснює матеріал,але й виявляє індивідуальні особливості,здібності й нахили школярів. Тому головне завдання вчителя на сучасному етапі розвитку школи полягає у створенні умов для реалізації творчого потенціалу кожної дитини, у формуванні навичок здобувати знання . І в цьому велику роль відіграють інтерактивні технології навчання. Суть їх полягає в тому,що навчання відбувається шляхом взаємодії вчителя та учня,це навчання через спілкування,співпрацю. Цю проблему розробляли такі вчені: О. Пометун, О. Ісаєва,Л. Пироженко, А. Мартинець, Н. Суворова та ін.
Технології інтерактивного навчання використовували В.Сухомлинський , В. Шаталов, Ш.Амонашвілі,Є.Ільїн… Досліджено,що інтерактивні вправи захоплюють учнів,пробуджують інтерес та мотивацію, навчають самостійного мислення та дій.
3. Мета проекту. Удосконалення професійних компетентностей щодо впровадження інноваційних технологій в навчально- виховному процесі ( на уроках української мови та літератури задля ефективного навчання учнів).
4. 3авдання проекту.
Систематизувати знання щодо:
• інноваційних технологій навчання;
• основних ролей та характеристик інтерактивних методів роботи на уроці;
• нормативно-правової бази.
Удосконалити практичні вміння і навички:
• створювати дидактичні матеріали за допомогою інформаційно-компютерних технологій;
• використовувати інтерактивні форми і методи роботи на уроках української мови та літератури;
• робота з обдарованими учнями;
Сформувати установки інноваційності в навчально-виховному процесі на уроках української мови та літератури.
5. Характеристика проекту:
 за кінцевим результатом: практико-зорієнтований;
 за змістом: монопредметний;
 за кількістю учасників: індивідуальний.
 за тривалістю: довготривалий.
 за ступенем самостійності: частково-пошуковий.
 за характером контактів: зовнішній.
6. Визначення учасників.
Кафедра педагогіки та психології ТОКІППО, лабораторія суспільствознавчих дисциплін і гуманітарної освіти, методист РМК, адміністрація Беремянської ЗОШ I-II ступенів, учні, батьки…
7. Визначення бази реалізації проекту.Беремянська ЗОШ I-II ступенів Бучацького району.
8. Термін реалізації проекту. З «05» червня 2012 р. по «__» ___________ 2017р.
9. Прогнозований результат.
Впровадження інтерактивних форм роботи на уроках української мови та літератури, моделювання портфоліо і представлення його на курсах підвищення кваліфікації, зростання інтересу учнів до предмету ,підвищення рівня знань.
10. Ресурси:
 людські (консультації методиста РМК, науковців ТОКІППО);
 матеріально-технологічн і(комп’ютер, канцтовари);
 фінансові (власні кошти);
 інформаційні (інтернет, теле- і радіопередачі, фахова періодика, науково-методична література).
11. Етапи реалізації завдань проекту.


з/п

Етапи роботи
над проектом та
його реалізацією


Зміст діяльності

Термін
1. Діагностико –
Прогностичний етап 1.Вивчення власних потреб, можливостей;
2.Діагностика прогалин у фаховій підготовці;
3Оцінка дидактичних можливостей предмета;
4. Визначення мети і завдань.
5.Опис проекту.
6. Експертиза проекту.
7. Захист проекту.
Під час курсів
підвищення
кваліфікації

2. Організаційний
етап.
1. Конкретизація завдань.
2.Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, узгодження з методистом РМК, адміністрацією навчального закладу.
3. Вибір способів збору інформації, форм і методів;
4. Формування уявлень про результати (моделювання портфоліо і представлення його на курсах підвищення кваліфікації)
5. Розробка критеріїв оцінки результату і процесу.
1 рік міжкурсового
періоду

3. Діяльнісний
етап.
1. Збір інформації;
2. Аналіз, вибір стратегії і тактики;
3. Робота з літературою;
4. Проведення експерименту впровадження інтерактивних форм роботи на уроках української мови та літератури.
2,3,4 роки
міжкурсового
періоду

4. Узагальнюючо-
підсумковий
1. Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формулювання висновків.
2. Показ результатів у формі: звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту.
3. Самооцінка результатів за встановленими критеріями.
4-5 роки
міжкурсового
періоду,
наступні курси
підвищення
кваліфікації.


12. Програма формування професійної компетентності

№ Зміст діяльності Термін Форма узагальнення Науково-методичний супровід Відмітка про виконання
1 Опрацювання законодавчих документів з питань освіти Постійно Ксерокопії, тези,виписки Науковця ТОКІППО,методиста РМК
2 Опрацювання літератури з такої проблеми:
-книга О.Пометун,
Л.Пироженко «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання»
Постійно Ксерокопії, тези,виписки Науковця ТОКІППО,методиста РМК
3 Опрацювання журнальних статей на тему: Інновації в навчально-виховному процесі. Інтелектуальні технології навчання . Постійно Ксерокопії, тези,виписки Науковця ТОКІППО,методиста РМК
4 Вивчення матеріалів передового педагогічного досвіду з питань впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури. Постійно Ксерокопії, тези,виписки Науковця ТОКІППО,методиста РМК
5 Виокремлювати з прочитаного цікаві думки та методичні знахідки для апробації у власній педагогічній діяльності Постійно Ксерокопії, тези,виписки Науковця ТОКІППО,методиста РМК
6 Систематизувати джерела вивченого матеріалу про інтерактивні технології навчання. Постійно Розробка пакету матеріалу в електронному вигляді Науковця ТОКІППО,методиста РМК
7 Апробувати елементи інтерактивних технологій на уроках української мови з теми: «Безсполучникове складне речення.Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.» у 9 класі 2012-2013н.р. Розробка уроку Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
8 Апробувати елементи інтерактивних технологій на уроках української літератури з теми: «Життя і творчість Т.Г.Шевченка.» у 9 класі 2012-2013н.р. Розробка уроку Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
9 Апробувати елементи інтерактивних технологій на уроках української мови з теми «Пряма мова. Діалог.» у 5 класі 2013р. Розробка уроку Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
10 Апробувати елементи інтерактивних технологій на уроках української літератури з теми: «Міфи,легенди українців та народні казки.» у 5 класі 2014р. Розробка уроку Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
11 Апробувати елементи інтерактивних технологій на уроках української мови з теми: «Фразеологізми та їх роль у мовленні.» у 6 класі 2014р. Розробка уроку Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
12 Апробувати елементи інтерактивних технологій на уроках української літератури з теми: «М.Вороний:поема «Євшан-зілля.» у 6 класі 2015р. Розробка уроку Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
13 Систематизувати дидактичні матеріали з теми: «Впровадження інтерактивних технології на уроках української мови та літератури.» Постійно Розробка комплекту дидактичного матеріалу Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
14 Виступити на методоб’єднанні вчителів української мови та літератури 2012р. доповідь Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
15 Опублікування досвіду роботи на сайті школи Постійно Проект методичної сторінки Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
16 Виступити на педагогічній раді на тему:«Інтерактивні технології навчання та їх впровадження на уроках української мови та літератури»

Жовтень 2013р. виступ Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
17 Розробити і провести класні батьківські збори на тему: «Вплив інтерактивних технологій навчання на успішність учнів» Листопад 2013р. розробка заходу Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
18 Взяти участь у круглому столі на тему: «Проблеми удосконалення сучасного уроку» Грудень 2013р. виступ Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
19 Підготувати і провести виховну годину на тему: «Не губіть своєї мови» Листопад 2015р. розробка заходу Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
20 Створення бази даних з питань «Інтерактивні технології навчання та їх впровадження в навчально-виховний процес» Постійно розробка заходу Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
21 Створення словника термінів-означень видів інтерактивної діяльності на уроці Постійно словник Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
22 Впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та шкільної практики у власному досвіді роботи Постійно Розробки уроків і заходів Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
23 Аналіз роботи над науково-методичною проблемою Жовтень 2016р. звіт Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи
24 Узагальнення та систематизування досвіду,формування порт фоліо та представлення його на наступних курсах підвищення кваліфікації 2017р. портфоліо Науковця ТОКІППО,методиста РМК,дирекції школи

Добавить комментарий